Výpůjční řád a Ceník

KNIHOVNÍ ŘÁD

Obecní knihovny ve Lhotě u Vsetína

V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny ve Lhotě u Vsetína, schválenou zastupitelstvem obce usnesením čj. 12/26 ze dne 21. října 2002 a podle § 4, odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

I. Základní ustanovení

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

Obecní knihovna ve Lhotě u Vsetína je knihovnou základní ve smyslu § 3 a §12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v §2, 4 a 14 knihovního zákona.

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

 • Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
 • výpůjční služby
 • meziknihovní služby
 • informační služby:

I. informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,

II. informace z oblasti veřejné správy,

III. ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,

IV. přístup na internet.

 • Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.
 • Knihovna poskytuje za úhradu tyto služby: registrace uživatelů, reprografické služby, poštovné v souvislosti se zámluvními nebo meziknihovními službami. Tyto služby knihovna poskytuje v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zák. č. 257/2001 Sb., knihovního zákona, tzn. že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů.
 • Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3

Registrace uživatele

 • Registrovaným uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.
 • Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození. Změnu těchto údajů je povinen uživatel knihovně neprodleně oznámit.
 • Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
 • Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat dle zákona č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů. Registrací dává uživatel souhlas s poskytnutím a uchováním osobních údajů.

Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 • Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.
 • Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
 • Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat ústně knihovníkovi.

Čl. 5

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 • Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
 • Knihovna umožňuje přístup k výpočetní technice návštěvníkům za těchto podmínek:

a) K výpočetní technice mají přístup uživatelé na 1 hodinu/1 den zdarma, není- li další zájemce o využití instalované výpočetní techniky, může být tato doba prodloužena.

b) Návštěvníkům knihovny je k dispozici přístup k internetu pomocí bezdrátové sítě Wi-Fi. Návštěvník obdrží na vyžádání od knihovníka přístupová hesla pro připojení.

 • Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 • Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 • Uživatelům není povolen přístup k internetovým aplikacím propagujícím násilí, rasovou či etnickou nesnášenlivost a pornografii.
 • Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat ,viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a ostatní předpisy.

III. Výpůjční řád

Čl. 6

Zpřístupňované knihovní dokumenty

 • Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.
 • Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

Čl. 7

Rozhodnutí o půjčování

 • Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:
 • kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
 • které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
 • jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
 • které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.

Čl. 8

Výpůjční lhůty

 • Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc, což je základní výpůjční doba. Výpůjční lhůta může být prodloužena až na dobu trojnásobku základní

výpůjční doby, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu.

 • Knihovna je oprávněna v odůvodněných případech stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Čl. 9

Vracení vypůjčeného dokumentu

 • Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
 • Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Čl. 10

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 • Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
 • Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
 • Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení (zpozdné).
 • Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou (pokud se nedohodne s knihovnou jinak). Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
 • Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 11

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Ztráty a náhrady

 • Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
 • O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
 • Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
 • Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

ČL. 12

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 • Poplatek z prodlení:
 • povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.
 • Vymáhání nevrácených výpůjček:
 • nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách následuje vymáhání právní cestou (pokud se nedohodne s knihovnou jinak).

Čl. 13

Náhrada všeobecných škod

 • Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 2951, odst. 1, kde se stanoví: "Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.").
 • Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

V. Závěrečná ustanovení

 • Výjimky z Knihovního řádu povoluje vedoucí knihovny .
 • Nedílnou součástí Knihovního řádu jsou přílohy: Ceník a Poučení o ochraně osobních údajů.
 • Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.

VI. Přílohy Knihovního řádu

 • Ceník placených služeb a poplatků Obecní knihovny ve Lhotě u Vsetína
 • Poučení o ochraně osobních údajů

Ve Lhotě u Vsetína

dne 1. 1. 2020

starosta Ing. Lenka Kocourková knihovnice Mgr. Jitka Macková

Příloha 1

CENÍK

Registrační poplatek na jeden rok:

Dospělí 20 Kč

Děti, studenti, důchodci 10 Kč

Sankční poplatky:

1. upomínka (neposílá se) 0 Kč

2. upomínka 10 Kč

3. upomínka 20 Kč

Upomínací dopis 40 Kč

Poplatky za vyřazení:

Jde o poplatky za ztracený a zničený dokument:

Kniha: cena knihy upravená dle stáří knihy (dle dohody s knihovnou),

jiná kniha (dle dohody s knihovnou)

Poplatky za použití PC, kopírování:

Využití internetu na místním PC zdarma

Bezdrátové připojení k internetu na vlastním zařízení prostřednictvím Wi-Fi zdarma

Kopírování:

1. ks (1 strana A4, oboustranné) zdarma

2. ks 1 strana A4 2 Kč

oboustranné 3 Kč

Příloha 2

POUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je obec Lhota u Vsetína, která je zřizovatelem Obecní knihovny ve Lhotě u Vsetína, (dále jen knihovna). Knihovna zpracovává

osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

 • Povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého

pobytu.

 • Nepovinné kontaktní údaje: doručovací adresa, e-mail a telefon.
 • Služební údaje: číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie,

přehled rezervací, upomínání.

 • Účetní údaje o provedených peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě,

čase a dalších náležitostech.

 • Další údaje: student, důchodce, ZTP.
 • Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný

uživatel mladší 15 let.

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených.

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Doba uchování osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a dva roky poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu obce Lhota u Vsetína.

Zabezpečení osobních údajů

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými

prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi

pracují v rámci svých pracovních úkolů.

Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi KpWin SQL. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném

pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

Další informace

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou

s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu se Zákonem

o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb.

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se

můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás: Ing. Renata Štachová, renata.stachova@sms-sluzby.cz, tel. 774 420 755

Vložte svůj text...