Výpůjční řád a Ceník

KNIHOVNÍ ŘÁD


 Přílohy Knihovního řádu

  • Ceník placených služeb a poplatků Obecní knihovny ve Lhotě u Vsetína
  • Poučení o ochraně osobních údajů

Ve Lhotě u Vsetína

dne 1. 1. 2020

starosta Ing. Lenka Kocourková, knihovnice Mgr. Jitka Macková

Příloha 1

CENÍK

Registrační poplatek na jeden rok:

Dospělí                                          20 Kč

Děti, studenti, důchodci               10 Kč

Sankční poplatky:

1. upomínka (neposílá se)             0 Kč

2. upomínka                                 10 Kč

3. upomínka                                 20 Kč

Upomínací dopis                          40 Kč

Poplatky za vyřazení:

Jde o poplatky za ztracený a zničený dokument:

Kniha: cena knihy upravená dle stáří knihy (dle dohody s knihovnou),

jiná kniha (dle dohody s knihovnou)

Poplatky za použití PC, kopírování:

Využití internetu na místním PC       zdarma

Bezdrátové připojení k internetu na vlastním zařízení prostřednictvím Wi-Fi zdarma

Kopírování:

1 ks (1 strana A4, oboustranné)       zdarma

2 ks 1 strana A4                                 2 Kč

oboustranné                                   3 Kč

Příloha 2

POUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je obec Lhota u Vsetína, která je zřizovatelem Obecní knihovny ve Lhotě u Vsetína, (dále jen knihovna). Knihovna zpracovává

osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

  • Povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého

pobytu.

  • Nepovinné kontaktní údaje: doručovací adresa, e-mail a telefon.
  • Služební údaje: číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie,

přehled rezervací, upomínání.

  • Účetní údaje o provedených peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě,

čase a dalších náležitostech.

  • Další údaje: student, důchodce, ZTP.
  • Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný

uživatel mladší 15 let.

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených.

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Doba uchování osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a dva roky poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu obce Lhota u Vsetína.

Zabezpečení osobních údajů

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi KpWin SQL. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

Další informace

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu se Zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb.

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás: Ing. Renata Štachová, renata.stachova@sms-sluzby.cz, tel. 774 420 755
Vytvořte si webové stránky zdarma!